Конгрес

Конгрес УАФ

 

(Зі Статуту  УАФ)

Стаття 16. Конгрес. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття рішень

 1. Вищим органом управління УАФ є Конгрес.
 2. Порядок ведення Конгресу та інших зборів/засідань органів управління УАФ 21 визначається Процедурним регламентом УАФ, що затверджується Конгресом.

Стаття 17. Зміни до Статуту та Процедурного регламенту

 1. Конгрес приймає рішення щодо внесення змін до Статуту та Процедурного регламенту.
 2. Будь-які пропозиції щодо внесення змін до Статуту подаються членом УАФ або Виконавчим комітетом до Адміністрації не пізніше ніж за тридцять днів до встановленої дати проведення Конгресу у письмовому вигляді із стислим поясненням їх змісту. Пропозиція члена УАФ набуває чинності, якщо її письмово підтримують принаймні три інші члени УАФ.
 3. Пропозиція про внесення змін до Статуту приймається, якщо за неї подано не менше ніж 3/4 голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу.
 4. Будь-яка пропозиція щодо внесення змін до Процедурного регламенту подається членом УАФ або Виконавчим комітетом до Адміністрації УАФ не пізніше ніж за тридцять днів до встановленої дати проведення Конгресу у письмовому вигляді із стислим поясненням їх змісту.
 5. Пропозиція щодо внесення змін до Процедурного регламенту приймається, якщо за неї подано більше ніж половину голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу.

Стаття 18. Черговий Конгрес. Повноваження, повідомлення, порядок денний

 1. Черговий Конгрес проводиться щороку, як правило, перед Конгресами УЄФА та ФІФА, якщо такі проводяться.
 2. Питаннями, що належать до компетенції чергового Конгресу, є:

         2.2 обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);

         2.3 обрання секретаря Конгресу та трьох делегатів для ведення і перевірки протоколу Конгресу;

         2.4 розгляд та затвердження звіту Президента, Виконавчого комітету та Адміністрації;

          2.5 розгляд та затвердження висновку Аудиторського органу, річного фінансового звіту;

          2.6 обрання та припинення повноважень Президента УАФ;

          2.7 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень перших віце- президентів та віце-президентів УАФ;

          2.8 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень членів Виконавчого комітету;

          2.9 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень голови, заступника голови та членів Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів;

          2.10 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень Аудиторського органу;

          2.11 внесення змін до Статуту та Процедурного регламенту;

          2.12 прийняття рішень щодо реорганізації або ліквідації УАФ;

          2.13 розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;

          2.14 розгляд заяв та прийняття рішень щодо надання членства, прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства, або виключення членів зі складу УАФ;

         2.15 прийняття рішень щодо обрання, припинення та тимчасового припинення повноважень члена Виконавчого комітету або члена іншого органу УАФ;

         2.16 надання статусу Почесного президента та Почесного члена;

         2.17 реалізація права власності УАФ та делегування таких функцій іншим органам управління УАФ, юридичним особам, відокремленим підрозділам або іншим юридичним особам, утвореним УАФ;

        2.18 інші повноваження, що визначені законодавством, Статутом та документами ФІФА і УЄФА.

 1. Повідомлення про черговий Конгрес надсилається Адміністрацією членам УАФ у письмовій формі щонайменше за три місяці до дати його скликання. Офіційне запрошення на Конгрес направляється не пізніше двох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом з запропонованим порядком денним, підготовленим Виконавчим комітетом.
 2. Член УАФ, який бажає включити питання до порядку денного Чергового Конгресу, повинен подати пропозиції у письмовій формі до Адміністрації щонайменше за сорок п’ять днів до дати скликання Конгресу. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання.
 3. Не пізніше ніж за чотири тижні до дати проведення чергового Конгресу члени УАФ направляють Адміністрації УАФ витяг або протокол засідання відповідного органу управління про обрання делегатів згідно з визначеними Статутом нормами представництва на Конгресі та висунуті кандидатури на обрання Президента УАФ, інші виборні посади до органів УАФ, якщо такі висуваються. Не можуть бути обрані делегатами Конгресу футбольні арбітри будь-якого рівня, представники будь-яких органів здійснення футбольного правосуддя, голова, заступник голови та члени Палати з вирішення спорів УАФ.
 4. Кожен постійний член УАФ має право бути представленим на Конгресі трьома делегатами, а асоційований член УАФ – одним делегатом.
 5. Засідання Конгресу має кворум, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.
 6. Порядок денний Конгресу може бути змінений самим Конгресом, як вищим органом управління УАФ, у разі, якщо така пропозиція отримає щонайменше 3/4 голосів присутніх делегатів Конгресу.
 7. Рішення про припинення діяльності УАФ (саморозпуск або реорганізацію) приймається Конгресом у разі, якщо така пропозиція отримає щонайменше 3/4 голосів від загальної кількості обраних делегатів Конгресу УАФ.

Стаття 19. Позачерговий Конгрес. Повноваження, повідомлення, порядок денний

 1. Виконавчий комітет, за пропозицією щонайменше 3/4 від загальної кількості членів УАФ, скликає позачерговий Конгрес у будь-який час.
 2. Виконавчий комітет зобов’язаний скликати позачерговий Конгрес, якщо не менш ніж 3/4 від загальної кількості членів УАФ в особі їх органів управління, надали письмові рішення (протоколи або витяги з них) з вказаною пропозицією. Якщо така вимога членів УАФ про скликання позачергового Конгресу не виконана, ці члени мають право самі скликати позачерговий Конгрес.
 3. Пропозиція про проведення позачергового Конгресу обов’язково повинна містити питання його порядку денного.
 4. Позачерговий Конгрес повинен проводитися не пізніше ніж за шістдесят днів з дати отримання Адміністрацією УАФ належним чином оформлених пропозицій, визначених в частинах 2 та 3 цієї статті.
 5. Порядок денний позачергового Конгресу затверджується Виконавчим комітетом не пізніше десяти днів від дати отримання пропозиції про проведення позачергового Конгресу. Виконавчий комітет може включити до порядку денного питання, які входять до компетенції чергового Конгресу.
 6. Адміністрація направляє членам УАФ письмове повідомлення про скликання позачергового Конгресу, не пізніше ніж за п’ятдесят днів до встановленої дати його проведення.
 7. Члени УАФ направляють до Адміністрації повідомлення про дату, час і місце проведення засідання свого вищого органу управління по обранню делегатів на позачерговий Конгрес не пізніше ніж за сорок п’ять днів до встановленої дати його проведення.
 8. Члени УАФ направляють до Адміністрації чином витяг або протокол засідання відповідного органу управління про обрання делегатів на позачерговий Конгрес та їх анкетні дані, щонайменше за тридцять днів до встановленої дати проведення Конгресу. Не можуть бути обрані делегатами позачергового Конгресу футбольні арбітри будь- якого рівня, представники будь-яких органів здійснення футбольного правосуддя, голова, заступник голови та члени Палати з вирішення спорів УАФ.
 9. Адміністрація повинна направити членам УАФ порядок денний позачергового Конгресу та офіційне запрошення на Конгрес щонайменше за чотирнадцять днів до встановленої дати його проведення.
 10. У випадку, коли позачерговий Конгрес не скликається Виконавчим комітетом у строки, вказані в частині 4 цієї статті, члени УАФ, які вимагали його проведення, можуть звернутися за юридичною допомогою до УЄФА та ФІФА.
 11. Позачерговий Конгрес має право розглядати будь-які питання, що віднесені до компетенції Чергового Конгресу. Порядок денний позачергового Конгресу може бути змінений у разі, якщо така пропозиція отримає щонайменше 3/4 голосів делегатів, присутніх на засіданні позачергового Конгресу.
Підписатися на новини